آزمون دوره راهکارهای ضبط و مدیریت تصاویر مایلسایت

زمان این آزمون چهارشنبه مورخ 1400/03/12 در ساعت 16 الی 17 می باشد. بعد از ساعت 17 لینک مجددا از دسترس خارج خواهد شد.

  • این پرسشنامه شامل 30 سوال چهارگزینه ای می باشد.
  • لطفا از تکمیل چند باره فرم خودداری نمایید. تنها به اولین فرم صادره از آی پی شما ترتیب اثر داده خواهد شد.